Founders of SIGTOA


B A Rahim

Mr. B. A. Rahim

Krishnaiah Babu

Mr. Krishnaiah Babu

Kishore K V

Mr. K.V. Kishore

Shiva Prasad

Mr. Shiva Prasad B. K.

Hemanth

Mr. Hemanth Kumaarr

Raja Arunmozhi

Mr. M. Raja Arunmozhi

Sudeep

Mr. Sudeep Munisetty

Sanjay

Mr. Venkatesh Shenvi

Chnadra Mohan

Mr. Chandra Mohan

Anil

Mr. T. S. Anil Kumar

Rakesh

Mr. Rakesh